Туристическая Чехия Вторник, 19.02.2019, 22:47
Приветствую Вас Гость | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум друзей Чехии. Отзывы о Чехии. » Жизнь в Чехии » Регистрация, документация или как создать компанию » Распределение должностей в компании (Изменения в оформлении)
Распределение должностей в компании
АдминистраторДата: Четверг, 09.04.2009, 13:08 | Сообщение # 1
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 419
Репутация: 5
Статус: Offline
В связи с кризисом чехи ужесточили оформление виз, а именно цитирую "Начиная с 1 апреля, посольства Чехии в Молдавии, Монголии, Таиланде, Вьетнаме и Украине временно прекратили прием заявок на рабочие визы и назначение собеседований с потенциальными кандидатами." Это отразилось и на России, то есть теперь консульства Чехии дополнительно требуют оформленного через бюро занятости разрешения на работу, получить это разрешение можно, но для этого нужно пройти ряд процедур, написать заявление и доказать, что эту работу может выполнить только иностранный учредитель фирмы, а не гражданин Чехии, так же необходимо доказать, что присутствие учредителя фирмы в Чехии обязательно. Выход из этого положения есть, нужно оформить, через нотариуса, для всех учредителей должность в компании - jednatel или управляющий (директор), и уже подавать документы в консульство после оформления всех процедур у нотариуса и дальше в торговом реестре, далее получить подтверждение из торгового реестра где будут указаны все оформленные изменения.
Действия нотариуса по проведению собрания и оформлению решения собрания учредителей для уже зарегистрированных и действующих компаний, а именно подготовка собрания, присутствие на собрании учредителей, а в дальнейшем оформление заявления и подача документов в торговый суд будет стоить определенные средства, их объем зависит от стоимости услуг нотариуса.
Тексты доверенностей и ответственное заявление лица проходящего оформление на должность управляющего, мы подготавливаем на чешском и русском языках. Текст на чешском языке возможно подписать в консульствах Чехии у штатных нотариусов, тем самым избежать двойной оплаты первоначально у российского нотариуса и переводчика с русского языка на чешский язык.
 
АдминистраторДата: Вторник, 12.01.2010, 23:08 | Сообщение # 2
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 419
Репутация: 5
Статус: Offline
При распределении должностей во вновь созданной компании необходимо внимательно отнестись к назначению управляющего. Ниже по тексту даны образцы договора между учредителями компании и назначенным управляющим, по объему они разные по смыслу примерно одинаковые.

Вариант № 1

MANDÁTNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
společnost ....................., IČ: ......................., sídlo ..................... zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném ....................... soudem v ......................, oddíl ………, vložka …….., bankovní spojení: ....................., jednající prostřednictvím .......................
(dále jen „mandant“)
a
pan/paní ......................., IČ: ....................... podnikající na základě živnostenského oprávnění, vydaného ....................... dne ....................... pod č.j. ......................., místo podnikání ......................., bankovní spojení: .....................
(dále jen „mandatář“)

(„mandant“ a „mandatář“ pro účely této smlouvy dále společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě též jako „smluvní strana“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Mandátní smlouvu (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je úplatné zařízení níže specifikované obchodní záležitosti mandanta mandatářem, a to uskutečněním následující činnosti či právních úkonů jménem a na účet mandanta: (Např: poradenská a kontrolní činnost v oblasti správy dat, konzultační činnost v oblasti realit a s tím souvisejících investičních příležitostí, rozvíjení koncepce obchodní činnosti mandatáře, řízení a koordinace činnosti jeho obchodních zástupců, nebo jednorázová časově ohraničená činnost, apod.) dále jen "záležitost".

1.2. Mandatář se zavazuje záležitost zařídit a uskutečnit a postupovat při tom s odbornou péčí, podle pokynů mandanta a v souladu se zájmy mandanta. Mandatář je povinen mandantovi bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy mandanta. Od pokynů mandanta se smí mandatář odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům mandanta a jen tehdy, nelze-li včas získat souhlas mandanta.

1.3. Mandatář je povinen průběžně úplně a pravdivě podávat mandantovi informace o zařizování a uskutečňování záležitosti a jejích výsledcích, a to v ústní podobě k dotazu mandanta kdykoli a v podobě písemné zprávou o činnosti, předkládanou mandantovi v jeho sídle nejméně jedenkrát za kalendářní měsíc, vždy k 10. dni měsíce následujícího za měsíc předchozí, kde mandatář uvede podrobné výsledky jeho činnosti při plnění této smlouvy a doporučení pro nejbližší období, anebo v případě jednorázové časově ohraničené činnosti: a ve lhůtě do .................. předložit mandantovi ……………………………..

1.4. Mandatář je oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby. Za jejich činnost však odpovídá mandantovi tak, jako by ji vykonával sám, včetně odpovědnosti za škodu, kterou případně takové třetí osoby způsobí.

1.5. Mandant se zavazuje platit mandatáři úplatu podle čl. II., sdělovat mandatáři včas všechny skutečnosti a předkládat listiny, potřebné k řádnému plnění této smlouvy mandatářem.

1.6. Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost.

Článek II.

Odměna

2.1. Odměna za činnost mandatáře podle této smlouvy (dále jen "odměna") je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem .............,- Kč měsíčně. Odměna je splatná vždy každého 10. dne kalendářního měsíce, za který odměna náleží, na shora uvedený bankovní účet mandatáře.
2.2. Odměna mandatáře rovněž kryje veškeré náklady spojené s činností mandatáře podle této smlouvy.

Článek III.

Doba trvání smlouvy

3.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho roku ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Nesdělí-li některá ze stran písemně straně druhé ve lhůtě do jednoho měsíce přede dnem, jímž má doba trvání této smlouvy skončit, že na jejím prodloužení nemá zájem, prodlužuje se doba trvání této smlouvy vždy o další jeden rok.

Článek IV.

Odstoupení od smlouvy

4.1. Od této smlouvy může mandatář odstoupit, ocitne-li se mandant opakovaně v prodlení s úhradou odměny, k níž je podle bodu 2.1. povinen, po dobu delší než 10 dnů.
4.2. Od této smlouvy může mandant odstoupit, poruší-li mandatář některou povinnost, uvedenou v bodě 7.1.
4.3. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
4.4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, je mandatář povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, vrátit mandantovi veškeré peněžní částky, které z titulu této smlouvy obdržel, a dále je mandatář povinen ve stejné lhůtě vrátit mandantovi veškeré materiály, uvedené v bodě 1.5.
4.5. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek V.

Smluvní pokuta

5.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že mandatář poruší některou povinnost, uvedenou v čl. 1.4. nebo v čl. 7.1., povinnost mandatáře zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši .............,-Kč za každý případ porušení povinnosti.
5.2. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení mandanta s úhradou odměny, k níž je podle bodu 2.1. povinen, povinnost mandanta zaplatit mandatáři smluvní pokutu ve výši .... % z dlužné částky za každý den prodlení.
5.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
5.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 5.1 až 5.3., není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Článek VI.

Povinnost mlčenlivosti

7.1. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, tvořících obchodní tajemství mandanta a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy mandanta. Dále se mandatář zavazuje nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k mandantovi založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám. Tyto povinnosti trvají i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.2. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným nebo neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
7.3. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
7.4. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.
7.5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ……………. dne…………… V ……………. dne ……………

……………………… ……………………………
mandant mandatář

Вариант № 2

Mandátní smlouva

Mandant: .............................

zastoupený: ...................................

Mandatář: .................

uzavírají spolu dnešního dne podle § 566-576 zákona č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

Mandatář se zavazuje pro mandanta vykonat tyto činnosti: ....................................

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Mandatář se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta.

2. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu činnosti této smlouvy. Tento závazek zůstává zachován i po skončení platnosti této smlouvy.

3. Mandatář má po dobu platnosti této smlouvy volný přístup do prostor mandanta, má právo nahlížet do podkladů mandanta a má právo žádat vysvětlení od mandanta a jeho zaměstnanců.

4. Mandant je povinen poskytnout mandatáři náležitou součinnost a veškeré potřebné materiály a doklady bez zbytečného odkladu. Mandant je povinen zaplatit mandatáři úplatu stanovenou v článku III. Této smlouvy.

5. Sjednává se konkurenční doložka, tedy že mandatář nesmí po dobu platnosti této smlouvy vykonávat pro kohokoliv jiného činnost podle této smlouvy.

III. Úplata a způsob její úhrady

1. Mandatáři náleží úplata ve výši ...................Kč (slovy: .................... korun českých). Tato odměna bude mandatáři zaplacena na základě faktury, kterou mandatář vystaví a doručí do sídla mandanta současně s předáním nové obchodní strategie.

2. Splatnost faktury činí 14 dní. Sjednává se smluvní pokuta ve výši ....................... % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

IV. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání návrhu a skončením dozoru a konzultací podle této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana jeden obdrží.

3. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost smluvní strany potvrzují svými podpisy.

V ................. dne ....................

podpisy

 
ГостьДата: Понедельник, 21.02.2011, 10:21 | Сообщение # 3
Группа: Гости

Хочется этот текст прочитать на русском, где это возможно сделать?
 
АдминистраторДата: Среда, 23.02.2011, 13:40 | Сообщение # 4
Эксперт
Группа: Администраторы
Сообщений: 419
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Гость)
Хочется этот текст прочитать на русском, где это возможно сделать?
Прочитать все что написано на чешском языке, более менее правдоподобно, возможно с помощью гугла - переводчика.
 
Форум друзей Чехии. Отзывы о Чехии. » Жизнь в Чехии » Регистрация, документация или как создать компанию » Распределение должностей в компании (Изменения в оформлении)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright CzTour © 2019Хостинг от uCoz

Rambler's Top100 Яндекс цитирования Рейтинг сайтов Рейтинг@Mail.ru В ОТПУСК.РУ - сервер о туризме: туры, горящие путевки, описание отелей, отзывы об отелях, билеты, расписание поездов, погода на курортах, информация о странах